'Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον', ποίηση: Κων/νου Καβάφη
'The God Forsaketh Antony', on a poem by C. P. Cavafy

'Trois Bagatelles', solo piano Nicole Karali

'Lyric Suite' , part Ι 'Proem', Duo Terpsis (flute and guitar)

'Lyric Suite' , part ΙΙ 'Romantico', Duo Terpsis (flute and guitar)

'Lyric Suite' , part ΙΙΙ 'Danse Passionante', Duo Terpsis (flute and guitar)